Serwis Urzędu Miasta Otwocka
Biletyn Informacji Publicznej

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy   Otwock    www.otwock.pl

Dane

Aktualności

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wybory

Poradnik interesanta

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rekrutacja

Skargi, wnioski i petycje

 Organy gminy

Prezydent Miasta

Rada Miasta

Komisje Rady Miasta

Wydziały Urzędu Miasta

 Prawo lokalne

Statut Miasta

Regulamin Urzędu Miasta

Sesje Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Zarządzenia Prezydenta

Budżet miasta

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Podatki i opłaty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 Inne

Jednostki organizacyjne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi

Ogłoszenia o wyniku postępowania

Zapytania ofertowe

Zasób nieruchomości gminnych

Mienie gminy

Informacja o środowisku

Oświadczenia majątkowe

Informacje nieudostępnione

Przejrzysta Polska

Punkty adresowe

Rejestry

Programy zdrowotne

Informacje o zgromadzeniach

Informacje o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

 NGO

Akty prawne

Konsultacje

Konkursy

1%

Spotkania z organizacjami

Otwarte konkursy ofert

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Inicjatywa lokalna

 Serwis

Wyszukiwarka

Redakcja biuletynu

Instrukcja obsługi

Rejestr zmian

 

  Poradnik interesanta

Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości;   WGGRLOŚ-08


Wymagane dokumenty

 1. Postępowanie wszczynane z urzędu.
 2. Wypełniony wniosek – "Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty"


Opłaty

nie pobiera się


Dokumenty do wglądu

Zapoznanie się z operatem szacunkowym.

 


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (22 779 20 01 w. 181)
e-mail: wggr@otwock.pl
Pn. 8.00-18.00
Wt., Śr., Cz., Pt., 8.00-16.00


Sposób załatwienia

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
 2. Powołanie postanowieniem rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia operatu szacunkowego wyceny opłaty adiacenckiej (powołany rzeczoznawca majątkowy przeprowadzi wizję terenu w obecności właściciela).
 3. Sporządzenie w/w operatu przez rzeczoznawcę i odbiór przez Gminę (koszty ponosi Gmina).
 4. Zaproszenie do zapoznania się z wyceną do Urzędu Miasta Otwocka, możliwość uiszczenia uwag do operatu szacunkowego.
 5. Wydanie decyzji o opłacie adiacenckiej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.


Termin załatwienia

 1. Zgodnie z art. 98A ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
 2. Strony postępowania zostaną zawiadomione o wszczęciu postępowania w tej sprawie oraz zawiadomione postanowieniem o powołaniu rzeczoznawcy.
 3. Strony postępowania zostaną zawiadomione o możliwości zapoznania się z dokumentami w sprawie, a w szczególności z operatem szacunkowym.
 4. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zapoznania się z dokumentami w sprawie.
 5. Decyzja zostanie wysłana pocztą lub odbiór osobisty.
 6. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stała się ostateczna.

Płatność można dokonać w kasie Urzędu Miasta Otwocka lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka Nr 03 8001 0005 2001 0007 9875 0009.


Tryb odwoławczy

 1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka.
 2. Odwołanie składa się w BOM Urzędu Miasta Otwocka w termie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Opłata za odwołania

Nie dotyczy


Uwagi

 1. Opłatę adiacencką ustala się w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.
 2. Wartość nieruchomości przed i po podziale określają rzeczoznawcy majątkowi według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
 3. Wniosek o rozłożenie na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej - w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
 4. Opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty - max. do 10 rocznych rat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 5. W przypadku braku uregulowania należności wynikającej z decyzji ustalającej opłatę adiacencka gmina skieruje wniosek do Sądu Rejonowego w Otwocku o obciążenie hipoteki działu IV księgi wieczystej - zobowiązania wierzyciela.


Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Art. 98a, art. 144 ust.2, art. 147, art. 148 ust. 1-3 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Uchwała Rady Miasta Otwocka nr XIX/110/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 76., poz. 2759 z 2008 r.)


Pliki do pobrania


Aktualizacja; Data: 2013-04-11 14:14:23; Informację wytworzył: Siwik Katarzyna; Wprowadził: Nowak Małgorzata

www.otwock.pl